Goosen, Jacob D., Barn

Roughly 0.6 mi. E of Onida
Onida
South Dakota
United States