Susina Plantation

W of Beachton on Meridian Rd.
Beachton
Georgia
United States