Central Parish Church

146 Main St.
Yarmouth
Maine
United States