IUG

Islamic University of Gaza, Al-Thalatheny St.
Gaza
Palestine
Other