Hilton Shanghai Hotel

250 Hua Shan Road
Shanghai
China