Plaza Hotel

830 N. Tejon St.
Colorado
United States