Murphy, William L. and Sydney V., House

2525 N St.
Lincoln
Nebraska
United States