Noyes, John, House

Lakemont--Himrod Rd.
Starkey
New York
United States