Smithville Valley Grange No. 1397

NY 41
New York
United States