Sturdevant, Brantly, House

308 S. Main St.
Atkinson
Nebraska
United States