Argo Hotel

211 Kansas St.
Crofton
Nebraska
United States