Graham--Brush Log House

Church St.
Pine Plains
New York
United States