Halcott Grange No. 881

Cty Rte. 3
Halcott
New York
United States