Jones, Simpson E., House

1535 NW Awbrey Rd.
Bend
Oregon
United States