Carlson, Oscar, House

KS 2
Burdick
Kansas
United States