Leavitt, Lemuel and Mary Ann, House

1408 Quail
Santa Clara
Utah
United States