Beth Hamedrash Hagodol Synagogue

60-64 Norfolk St.
New York
New York
United States