Glen Burnie

US 15, 0.25 mi. N of Palmyra
Palmyra
Virginia
United States