Stratton, Walter, House

New Kingston Mountain Rd.
Roxbury
New York
United States