Lanter, Franklin R., House

562 W Park
Olathe
Kansas
United States