Muir House

145 S. Main St.
Mendon
Utah
United States