Shady Glen Road Stone Arch Bridge

Shady Glen Rd. at Stone Bridge Rd.
New York
United States