Graham, Seward, House

115 Miami St.
Hiawatha
Kansas
United States