Farmington State Hospital No. 4 Cemetery

1/4 mi. S. of Doubet Rd. on E. side of Pullan Rd.
Farmington
Missouri
United States