Camden to Washington Road-Rosston Segment

Nevada Co. Rd. 10
Rosston
Arkansas
United States