Thomas, Alma, House

411 21st St.
Columbus
Georgia
United States