Ablah, Frank J. and Harvey J., House

102-104 N. Pinecrest Ave.
Wichita
Kansas
United States