Midway Ranch House

Address Restricted
Gothenburg
Nebraska
United States