Ajo Townsite Historic District

Blks. 1 through 31
Ajo
Arizona
United States