Palmer, Jordan, House

101 S. Main St.
Taylor
Arizona
United States