Boschke--Boyd House

2211 NE Thompspn St.
Portland
Oregon
United States