St. Mary's Benefical Society Hall

14825 Pratt St.
Maryland
United States