Tekamah Carnegie Library

204 S. 13th St.
Tekamah
Nebraska
United States