Macatee, Leonard W., House

1220 Southmore Blvd.
Houston
Texas
United States