George Hotel

100 N. Main
Kanosh
Utah
United States