Omdalen Barn

44750 209th St.
South Dakota
United States