Eaton, Aaron James, House

207 Elm St.
Eaton
Colorado
United States