Edmiston, James M., House

311 S 7th St.
Atchison
Kansas
United States