Seneca Main Street Historic District

301-607 Main, 304-612 Main, 25 N. 6th, 26 N. 4th
Seneca
Kansas
United States