Van Ostrande--Radliff House

48 Hudson Ave.
Albany
New York
United States