Emmanuel Episcopal Church

588 Albany St.
New York
United States