Jackson Street Cemetery

S. Jackson St., University of Georgia campus
Athens
Georgia
United States