Hilton City Hotel

Rosenheimer Strasse 15, 81667 Munich
Munich
Germany