santa barbara bowl s

1122 N. Milpas St.
California
United States