strike miami s

11401 N.W. 12th Street
Miami
Florida
United States