design miami s

19th Street & Meridian Avenue
Miami Beach
Florida
United States