north lake park s

600 North Lake Road
Garnett
Kansas
United States