Tatsu's French Restaurant

4603 W. 90th St.
Kansas
United States