Golden Kitchen

2084 Campbellton Rd. SW
Atlanta
Georgia
United States