Beynon's Cafeteria

2534 Harris Blvd.
Austin
Texas
United States